background

Oppilaan tuki ja hyvinvointi

Opetuksen eriyttäminen

Opetusta eriytetään oppilaiden ikä- ja kehitysvaiheiden mukaisesti. Oppilaiden kielelliset valmiudet sekä kulttuuritausta otetaan huomioon, ja jokaisen oppilaan kieli- ja kulttuuri-identiteettiä tuetaan monipuolisesti. Eriyttää voi tarpeen mukaan eri oppiaineiden opetukseen käytettävää aikaa, oppiaineksen syvyyttä tai laajuutta, menetelmiä, työtapoja tai materiaaleja. On tärkeää, että jokainen oppilas saa oman taitotasonsa mukaisia ja sopivan haastavia tehtäviä.

Mikäli oppilaan taidot eivät valmistavan opetuksen jälkeen riitä perusopetuksessa opiskeluun, tulee oppilaan oppimissuunnitelmassa kiinnittää erityistä huomiota riittävään ja oikea-aikaiseen tukeen. Tarvittaessa oppilas voi siirtyä opiskelemaan vuosiluokkiin sitomattomasti oppimissuunnitelman mukaisesti tai muulla tavoin hänelle parhaiten soveltuvin tukitoimin. Mahdolliset oppimisvaikeudet on tärkeä selvittää hyvissä ajoin, jotta tuen tarve voidaan ottaa huomion.


Oppimisen tuki

Oppilaalla on valmistavan vuoden aikana samat oikeudet oppilashuollon palveluihin ja kolmiportaiseen tukeen kuin yleisopetuksen oppilailla. Tuki kohdennetaan oppilaalle parhaiten soveltuvalla tavalla. Tuen tarpeen varhainen tunnistaminen ja tukitoimien käynnistäminen tarvittaessa on tärkeää.

Tuen tarvetta pohditaan moniammatillisesti pedagogisen arvion avulla, ja tehostettu tuki aloitetaan tarvittaessa. Huoltajien osallisuudesta huolehditaan, tarvittaessa tulkkipalveluita hyödyntäen. Mikäli myöhemmin arvioidaan, että tehostettu tuki ei ole riittävää, erityisen tuen järjestämisen valmistelu käynnistetään valmistavan opetuksen aikana. Tarvittaessa tuen järjestämisessä voidaan konsultoida alueellista erityissuunnittelijaa.

Valmistavasta opetuksesta perusopetukseen, toiselle asteelle tai toiseen kouluun siirtyvän oppilaan tarvitsemia tukitoimia tulee ennakoida hyvissä ajoin. Peruopetuksessa aloittavalle oppilaalle tehdään aina oppimissuunnitelma yleiseen tukeen, ellei häntä ole siirretty jollekin muulle tuen portaalle. Tilanteessa jossa oppilas ei pysty suorittamaan perusopetuksen vuosiluokan kaikkia oppiaineita esim. koulutustaustansa puutteiden takia, on mahdollista, että hän siirtyy opiskelemaan vuosiluokkiin sitomattomasti. Silloin hän suorittaa oppiaineita omaan oppimissuunnitelmaansa kirjatun suunnitelman mukaisesti.


Kouluterveydenhuolto

Valmistavan opetuksen oppilaiden kohdalla noudatetaan luokka-asteen mukaista terveystarkastusohjelmaa ja kaupungin sisäisiä ohjeita maahanmuuttajien terveystarkastuksissa. Kouluterveydenhuollon perustehtävänä on tukea jokaisen koululaisen mahdollisimman tervettä kasvua ja kehitystä sekä vahvistaa oppimisen ja terveen aikuisuuden edellytyksiä.


Iltapäivätoiminta

Perusopetuksen iltapäivätoimintaan voivat hakea Helsingin kaupungissa toimivien peruskoulujen 1.– 2.  vuosiluokkien oppilaat sekä erityistä tukea saavat oppilaat. Tämä koskee myös valmistavan opetuksen oppilaita. Hakuaika koulujen iltapäivätoimintaan ja ohjeet hakemiseen selviävät  Helsingin iltapäivätoiminnan sivuilta.  Jos oppilas tulee kouluun hakuajan ulkopuolella, voi hän yhä hakea toimintaan.


Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin kanssa tehtävässä yhteistyössä otetaan huomioon perheen kieli- ja kulttuuritausta. Huoltajille annetaan tietoa suomalaisesta koulusta ja koulutusjärjestelmästä, opetussuunnitelmasta, oppilaan arvioinnista, opetusmenetelmistä ja perusopetukseen valmistavassa opetuksessa käytettävästä oppilaan omasta opinto-ohjelmasta. Lisäksi huoltajille annetaan tietoa perusopetukseen siirtymisestä sekä jatko- opintomahdollisuuksista perusopetuksen jälkeen. Apuna voi käyttää Koulu tutuksi -opasta ja monikielistä InfoFinland.fi -sivustoa.