background

Oppilaaksiotto

Oppilaaksiotto valmistavaan opetukseen on jatkuva. Suomeen muuttaa esi- ja oppivelvollisuusikäisiä lapsia ympäri vuoden. Oppilaiden edun mukaista on päästä mahdollisimman pian aloittamaan perusopetukseen valmistava opetus. Myös Suomessa syntyneet tai pidempään asuneet lapset, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame voivat hakeutua valmistavaan opetukseen, mikäli heidän kielitaitotasonsa jää alle kehittyvän alkeiskielitaidon.

Lapsella on oikeus saada valmistavaa opetusta esiopetuksessa ja peruskoulussa yhteensä vuosi eli 900-1000 tuntia iästä riippuen. Tämä tarkoittaa 24-26 tuntia viikossa  yhden vuoden ajan, mukaan lukien loma-ajat. Oppilaan yli viikon kestävät poissaolojaksot voivat pidentää valmistavaan opetuksen osallistumisen kestoa.


Esiopetusikäisten oppilaaksiotto valmistavaan opetukseen

Esiopetusikäisten valmistava opetus järjestetään esiopetusryhmässä kotiosoitteen mukaisella  oppilaaksiottoalueella. Huoltaja ilmoittaa esiopetusikäisen lapsensa valmistavaan opetukseen lomakkeella, joka toimitetaan päiväkotiin. 

Päiväkodinjohtaja tekee oppilaaksiottopäätöksen valmistavaan opetukseen esiopetuksessa ja lähettää tiedon päätöksestä perheelle. Hän päivittää valmistavan opetuksen oppilaiden määrän taloudenseuranta-Exceliin ja kirjaa Efficaan lapsen sijoitusnäytölle Palveluntarve Esiopetus, valmistava 24t/vko. Tämän merkinnän pohjalta otetaan tilastot.

Saatuaan tiedon esiopetuksen valmistavaan opetukseen tulevasta lapsesta, päiväkodin henkilökunta ottaa yhteyttä huoltajaan tai yhteyshenkilöön ja sopii esiopetuksen aloittamisesta.

Siirtyminen esiopetuksesta peruskouluun

Esiopetuksessa annettavasta valmistavasta opetuksesta perusopetukseen siirtyvä lapsi ilmoitetaan muiden koulutulokkaiden tavoin kouluun tammikuussa. Jos oikeutta valmistavaan opetukseen on vielä kouluun siirryttäessä jäljellä, on prosessi seuraava: 

    1. Kaikki koulutulokkaat ilmoittautuvat ensimmäiselle luokalle tammikuussa.  Rehtori tekee heistä oppilaaksiottopäätöksen. Tammikuun jälkeen esiopetuksessa valmistavan opetuksen aloittavat ohjataan ilmoittautumaan lähikouluunsa mahdollisimman pian.
    2. Kevään aikana esiopetuksesta vastaava varhaiskasvatuksen opettaja arvioi yhdessä alueellisen S2-opettajan kanssa valmistavaa opetusta saaneen lapsen kielitaitotasoa. Jos oikeutta valmistavaan opetukseen on vielä jäljellä ja suomen kielen taito jää alle kehittyvän alkeiskielitaidon, päiväkoti suosittelee vanhemmille valmistavan opetuksen jatkamista peruskouluun siirtymisen jälkeen. 
    3. Huoltaja täyttää varhaiskasvatuksen opettajan kanssa valmistavan opetuksen ilmoittautumislomakkeen ja toimittaa sen suoraan lähikouluun. Ilmoittautumislomakkeeseen merkitään valmistavan opetuksen aloituspäivä ja arvio valmistavan opetuksen päättymisajankohdasta, jossa on  huomioitu mahdolliset väliaikaiset keskeytykset. Koulusihteeri kirjaa lomakkeessa olevan valmistavan opetuksen aloitus- ja arvioidun lopetuspäivämäärän Primukseen oppilaaksioton yhteydessä. 
    4. Rehtori tekee oppilaaksottopäätoksen valmistavaan opetukseen, vaikka oppilaalle olisi aiemmin tehty päätös perusopetukseen. Oppilaaksiotto on ensisijaista ja oppilaaksioton perusteena on valmistava opetus. Oppilas kirjataan Primukseen inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaaksi. 
    5. Koulu sopii päiväkodin kanssa keväälle siirtopalaverin lapsista, joiden valmistava opetus jatkuu perusopetuksessa. Leopsin osana laadittu opinto-ohjelma siirtyy tulevalle opettajalle. Varhaiskasvatuksen opettaja merkitsee Leopsiin myös valmistavan opetuksen aloituspäivän ja arvioidun lopetuspäivän, jossa on huomioitu mahdolliset väliaikaiset keskeytykset.

Perusopetusikäisten oppilaaksiotto valmistavaan opetukseen

Oppilas ilmoitetaan valmistavaan opetukseen maahan muuton yhteydessä tai mikäli hän jatkaa esiopetuksessa aloitettua valmistavaa opetusta koulussa. Perusopetukseen valmistavaa opetusta voi saada yhteensä yhden vuoden.

Alkuopetusikäisten valmistava opetus järjestetään omassa lähikoulussa ikätasoisessa perusopetuksen opetusryhmässä. Rehtori voi päätöksellään ottaa kouluunsa vanhemmankin oppilaan inklusiivisesti valmistavaan opetukseen, kun se on oppilaan edun mukaista. Pääsääntöisesti 9-17 –vuotiaat valmistavaa opetusta tarvitsevat oppilaat opiskelevat kuitenkin omissa valmistavan opetuksen ryhmissä. Valmistavan opetuksen ryhmiä ei ole joka koulussa. 

Huoltaja ilmoittaa perusopetusikäisen lapsensa valmistavaan opetukseen lomakkeella. Tarvittaessa huoltaja voi saada tukea lomakkeen täyttämiseen jossain asuinalueensa koulussa. Alkuopetusikäisten huoltajat toimittavat lomakkeen kotiosoitteen mukaiseen lähikouluun.  

 9—17 –vuotiaiden ilmoittautumislomakkeet lähetetään kaskon hallintoon suojatulla sähköpostilla osoitteeseen valmistavaopetus@hel.fi  tai poikkeustapauksissa postitse merkinnällä Valmistava opetus, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki. Kaskon hallinnon suunnittelija ohjaa oppilaat ryhmiin mahdollisimman lähelle kotia tai hyvien kulkuyhteyksien päähän. 

Saatuaan tiedon perusopetukseen valmistavaan opetukseen tulevasta oppilaasta, rehtori/opettaja ottaa yhteyttä huoltajaan tai yhteyshenkilöön ja sopii koulun aloittamisesta. Rehtori tekee oppilaaksiottopäätöksen valmistavaan opetukseen. Oppilaaksiotto on ensisijaista ja perusteena on valmistava opetus. 


 


Primus-merkinnät peruskoulussa

Valmistavan opetuksen aloitus- ja valmistaumispäivämäärän merkitsemiseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota, jotta voidaan seurata valmistavaan opetukseen osallistumisen maksimiajan (yhteensä yksi vuosi esi- ja perusopetuksessa, jos oppilaalla ei ole väliaikaisia keskeytyksiä) täyttymistä.

Primus-merkinnät ovat tärkeitä myös, koska hallinnon suunnittelija seuraa niiden perusteella ryhmien täyttymistä ja koulu saa rahallista resurssia inklusiivisen oppilaan opetuksen ja tuen järjestämiseen. Resurssit jaetaan rekisteriin laskentapäivinä 20.9. merkittyjen valmistavan opetuksen oppilaiden perusteella.

Helsinkiläiset koulusihteerit ja opettajat löytävät valmistavan opetuksen oppilaan Primus- ja KOSKI-merkintöihin liittyvät ohjeet Helmestä ja Opehuoneesta.

Oppilaan näkyminen opettajalle Wilmassa

Kun valmistava opetus toteutetaan omassa lähikoulussa osana perusopetuksen ryhmää, voidaan valmistavan opetuksen oppilas laittaa näkymään Wilmassa samaan ryhmään muiden luokkalaisten kanssa. Tällöin esimerkiksi tuntimerkintöjen antaminen hoituu kaikille oppilaille kerralla. Tätä varten koulusihteeri voi laittaa valmistavan opetuksen oppilaan samaan arviointikirjaan muiden luokan oppilaiden kanssa. Koska valmistavan opetuksen oppilaalla on eri luokkatyyppi ja opetussuunnitelma kuin muilla luokan oppilailla, näkyy oppilaan nimi MultiPrimuksessa punaisella. Valmistavan opetuksen oppilas siirretään omaan arviointikirjaan, kun hänelle ollaan antamassa valmistavan opetuksen osallistumistodistusta.

Kun valmistava opetus toteutetaan omassa lähikoulussa osana perusopetuksen ryhmää, voidaan valmistavan opetuksen oppilas laittaa Wilmassa samaan ryhmään muiden luokkalaisten kanssa. Myös ryhmämuotoisen valmistavan opetuksen oppilas voidaan tarvittaessa merkitä sen perusopetuksen ryhmän wilmaan, johon hän valmistavan opetuksen aikana integroituu.  Tällöin esimerkiksi tuntimerkintöjen antaminen hoituu kaikille oppilaille kerralla.

Tätä varten koulusihteeri voi laittaa valmistavan opetuksen oppilaan samaan arviointikirjaan muiden luokan oppilaiden kanssa. Koska valmistavan opetuksen oppilaalla on eri luokkatyyppi ja opetussuunnitelma kuin muilla luokan oppilailla, näkyy oppilaan nimi MultiPrimuksessa punaisella. Valmistavan opetuksen oppilas siirretään omaan arviointikirjaan, kun hänelle ollaan antamassa valmistavan opetuksen osallistumistodistusta. 

 

Valmistavan opetuksen päättyminen

Valmistavan opetuksen päättyessä oppilas saa osallistumistodistuksen. Koulusihteeri avaa opettajan täytettäväksi arviointikirjan. Tukimateriaalista löytyvät ohjeet arviointikirjojen avaamiseen ja täyttämiseen, todistuksen mallipohja sekä ohjeita Primuksen ja Wilman käyttöön.

Valmistavan opetuksen päätyttyä oppilas siirtyy perusopetuksen oppilaaksi – rehtori ottaa oppilaan  perusopetukseen uudella oppilaaksiottopäätöksellä. Oppilaaksiotto on ensisijaista ja oppilaaksioton perusteena on oma oppilaaksiottoalue. Primukseen tehdään uusi oppilaskortti, johon merkitään myös valmistavan opetuksen aloitus- ja päättymispäivämäärät. Samalla tarkistetaan, että pedagogiset asiakirjat ovat siirtyneet vanhalta kortilta uudelle, tuki-välilehdelle.

Ryhmämuotoisessa valmistavassa opetuksessa ollut oppilas siirtyy omaan lähikouluun. Oppilaan huoltaja voi myös hakea koulupaikkaa toissijaisen oppilaaksioton kautta siitä koulusta, jossa ryhmämuotoinen valmistava opetus on käyty.

Siirtyminen perusopetukseen voi tapahtua jo ennen kuin vuosi valmistavaa opetusta tulee täyteen, mikäli oppilaan suomen kielen taitotaso saavuttaa valmistavan opetuksen tavoitteen ja oppilas pystyy seuraamaan suomenkielistä opetusta.