background

Oppilaaksiotto

Oppilaaksiotto valmistavaan opetukseen on jatkuva. Suomeen muuttaa esi- ja oppivelvollisuusikäisiä lapsia ympäri vuoden. Oppilaiden edun mukaista on päästä mahdollisimman pian aloittamaan perusopetukseen valmistava opetus. Myös Suomessa syntyneet tai pidempään asuneet lapset, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame voivat hakeutua valmistavaan opetukseen, mikäli heidän kielitaitotasonsa jää alle kehittyvän alkeiskielitaidon.

Lapsella on oikeus saada valmistavaa opetusta esiopetuksessa ja peruskoulussa yhteensä vuosi eli 900-1000 tuntia iästä riippuen. Tämä tarkoittaa 24-26 tuntia viikossa enintään yhden vuoden ajan, mukaan lukien loma-ajat.  


Esiopetusikäisten oppilaaksiotto valmistavaan opetukseen

Esiopetusikäisten valmistava opetus järjestetään esiopetusryhmässä kotiosoitteen mukaisella  oppilaaksiottoalueella. Huoltaja ilmoittaa esiopetusikäisen lapsensa valmistavaan opetukseen lomakkeella, joka toimitetaan päiväkotiin. 

Päiväkodin johtaja vie hakemuksen pohjalta päätöksen ”valmisteilla” –tilaan Efficaan. Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö tekee oppilaaksiottopäätöksen valmistavaan opetukseen. Päiväkodin johtaja huolehtii päätöksen perheelle tiedoksi ja kirjaa Efficaan lapsen sijoitusnäytölle Palveluntarve Esiopetus, valmistava 24t/vko. Tämän merkinnän pohjalta otetaan tilastot.

Saatuaan tiedon esiopetuksen valmistavaan opetukseen tulevasta lapsesta, päiväkodin henkilökunta ottaa yhteyttä huoltajaan tai yhteyshenkilöön ja sopii esiopetuksen aloittamisesta.


Perusopetusikäisten oppilaaksiotto valmistavaan opetukseen

Oppilas ilmoitetaan valmistavaan opetukseen maahan muuton yhteydessä tai mikäli hän jatkaa esiopetuksessa aloitettua valmistavaa opetusta koulussa.

Alkuopetusikäisten valmistava opetus järjestetään omassa lähikoulussa ikätasoisessa perusopetuksen opetusryhmässä. Rehtori voi päätöksellään ottaa kouluunsa vanhemmankin oppilaan inklusiivisesti valmistavaan opetukseen, kun se on oppilaan edun mukaista. Pääsääntöisesti 9-17 –vuotiaat valmistavaa opetusta tarvitsevat oppilaat opiskelevat kuitenkin omissa valmistavan opetuksen ryhmissä. Valmistavan opetuksen ryhmiä ei ole joka koulussa. 

Huoltaja ilmoittaa perusopetusikäisen lapsensa valmistavaan opetukseen lomakkeella. Tarvittaessa huoltaja voi saada tukea lomakkeen täyttämiseen jossain asuinalueensa koulussa. Alkuopetusikäisten huoltajat toimittavat lomakkeen kotiosoitteen mukaiseen lähikouluun.  

 9—17 –vuotiaiden ilmoittautumislomakkeet lähetetään kaskon hallintoon suojatulla sähköpostilla osoitteeseen valmistavaopetus@hel.fi  tai poikkeustapauksissa postitse merkinnällä Valmistava opetus, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki. Kaskon hallinnon suunnittelija ohjaa oppilaat ryhmiin mahdollisimman lähelle kotia tai hyvien kulkuyhteyksien päähän. 

Saatuaan tiedon perusopetukseen valmistavaan opetukseen tulevasta oppilaasta, rehtori/opettaja ottaa yhteyttä huoltajaan tai yhteyshenkilöön ja sopii koulun aloittamisesta. Rehtori tekee oppilaaksiottopäätöksen valmistavaan opetukseen. Oppilaaksiotto on ensisijaista ja perusteena on valmistava opetus. 


Siirtyminen esiopetuksesta peruskouluun

Esiopetuksessa annettavasta valmistavasta opetuksesta perusopetukseen siirtyvä lapsi ilmoitetaan muiden koulutulokkaiden tavoin kouluun tammikuussa. Jos oikeutta valmistavaan opetukseen on vielä kouluun siirryttäessä jäljellä, on prosessi seuraava: 

  1. Kaikki koulutulokkaat ilmoittautuvat ensimmäiselle luokalle tammikuussa.  Rehtori tekee heistä oppilaaksiottopäätöksen. 
  2. Kevään aikana esiopetuksesta vastaava varhaiskasvatuksen opettaja arvioi yhdessä alueellisen S2-opettajan kanssa valmistavaa opetusta saaneen lapsen kielitaitotasoa. Jos oikeutta valmistavaan opetukseen on vielä jäljellä ja suomen kielen taito jää alle kehittyvän alkeiskielitaidon, päiväkoti suosittelee vanhemmille valmistavan opetuksen jatkamista peruskouluun siirtymisen jälkeen. 
  3. Perhe täyttää valmistavan opetuksen ilmoittautumislomakkeen ja toimittaa sen suoraan lähikouluun. 
  4. Rehtori tekee oppilaaksottopäätoksen valmistavaan opetukseen, vaikka oppilaalle olisi aiemmin tehty päätös perusopetukseen. Oppilaaksiotto on ensisijaista ja oppilaaksioton perusteena on valmistava opetus. Oppilas kirjataan Primukseen inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaaksi. 
  5. Koulu sopii päiväkodin kanssa keväälle siirtopalaverin lapsista, joiden valmistava opetus jatkuu perusopetuksessa. Leopsin osana laadittu opinto-ohjelma siirtyy tulevalle opettajalle. Koulusihteeri kirjaa Leopsissa olevan valmistavan opetuksen aloituspäivämäärän Primukseen. 

MultiPrimus-merkinnät peruskoulussa

Valmistavan opetuksen aloituspäivämäärän merkitsemiseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota, jotta voidaan seurata valmistavaan opetukseen osallistumisen maksimiajan (yhteensä yksi vuosi esi- ja persuopetuksessa) täyttymistä.

Peruskoulussa opiskelevan valmistavan opetuksen oppilas merkitään oppilastietorekisteriin seuraavasti:

 • Luokkatyyppi: ULV Maahanmuuttajien valmistava opetus
 • Opetussuunnitelma: ULV2017
 • Lisäksi valitaan miten valmistava opetus toteutetaan (rasti):
  1.Inklusiivinen valmistava opetus
  2.Valmistavan opetuksen ryhmä
 • Merkitään valmistavan opetuksen aloituspäivämäärä ja arvioitu päättymispäivämäärä (12 kk opetuksen aloittamisesta, josta vähennetään mahdollisesti esiopetuksessa tai toisessa kunnassa saatu valmistava opetus)
 • Merkitään oppilaan iän mukainen luokka-aste/vuositaso
 • Oppilaan tietoihin täytetään myös maahantulopäivä. Suomessa syntyneille valmistavan opetuksen oppilaille merkitään ULV-status ilman maahantulopäivää.
 • Merkitään tiedot oppilaan opiskelemasta vuosiviikkotuntimäärästä:
  – 24 vvt 6–10-vuotiaille oppilaille
  – 26 vvt 11-17-vuotiaille oppilaille

Kun valmistava opetus päättyy, tarkistetaan MultiPrimuksesta valmistavan opetuksen päättymispäivämäärä vastaamaan toteutunutta päivämäärää ja oppilaskortti arkistoidaan. Keskeyttämisen syy on YL Siirtynyt yleisopetukseen. On muistettava tehdä Koski-siirto ennen arkistoimista, jotta valmistavan opetuksen tiedot siirtyvät Koskeen. Oppilaalle tehdään virastossa uusi kortti yleisopetukseen Primuksen pääkäyttäjien toimesta. Koulusihteeri laittaa sähköpostitse osoitteeseen kasko.primus@hel.fi arkistoitavan kortin korttinumeron tiedoksi ja sen perusteella voidaan oppilaalle tehdä uusi kortti. 

Koski-siirto: valmistavan opetuksen päättyessä, Yhteishaku-välilehdelle Valmistumispäivä -kohtaan merkitään päivämäärä ja laitetaan Opiskeluoikeuden tilaksi Valmistunut. 

Jos oppilas muuttaa kesken valmistavan opetuksen johonkin Helsingin yksityiseen kouluun tai muuttaa toiseen kuntaan, niin tällöin  merkitään päivämäärä Eropäivä -kohtaan ja Opiskeluoikeuden tilaksi Eronnut. 

 • Tarkista Koski-välilehdellä seuraavat kentät: Diaarinumero sekä Opiskeluoikeuden tyyppi.
 • Tarkista vielä Tiedot-välilehdellä
  • Luokkatyyppi
  • täppä Valmistavan opetuksen ryhmä
  • Valmistavan opetuksen aloituspäivä sekä päättymispäivä  
 • Kun yllä mainitut asiat ovat kunnossa, täytä Yhteishaku-välilehdellä Valmistumispäivä (HUOM! Valmistumispäivää käytetään vain 9. luokkalaisilla ja esiopetuksen tai valmistavan opetuksen päättyessä)  
 • Koski-välilehdellä laita Opiskeluoikeuden tilaksi valmistunut (Huom. Koski-välilehdellä olevaa Eropäivä-kenttää ei täytetä, kun 9.luokka, valmistava tai esiopetus on päättynyt, eropäivä ajaa ns. valmistumispäivän yli) 

MultiPrimus-merkinnät ovat tärkeitä, koska hallinnon suunnittelija seuraa niiden perusteella ryhmien täyttymistä  ja koulu saa rahallista resurssia inklusiivisen oppilaan opetuksen ja tuen järjestämiseen. Resurssit jaetaan laskentapäivinä 20.9 ja 20.1. rekisteriin merkittyjen valmistavan opetuksen oppilaiden perusteella. 

Oppilaan näkyminen opettajalle Wilmassa

Kun valmistava opetus toteutetaan omassa lähikoulussa osana perusopetuksen ryhmää, voidaan valmistavan opetuksen oppilas laittaa näkymään Wilmassa samaan ryhmään muiden luokkalaisten kanssa. Tällöin esimerkiksi tuntimerkintöjen antaminen hoituu kaikille oppilaille kerralla. Tätä varten koulusihteeri voi laittaa valmistavan opetuksen oppilaan samaan arviointikirjaan muiden luokan oppilaiden kanssa. Koska valmistavan opetuksen oppilaalla on eri luokkatyyppi ja opetussuunnitelma kuin muilla luokan oppilailla, näkyy oppilaan nimi MultiPrimuksessa punaisella. Valmistavan opetuksen oppilas siirretään omaan arviointikirjaan, kun hänelle ollaan antamassa valmistavan opetuksen osallistumistodistusta.

Kun valmistava opetus toteutetaan omassa lähikoulussa osana perusopetuksen ryhmää, voidaan valmistavan opetuksen oppilas laittaa Wilmassa samaan ryhmään muiden luokkalaisten kanssa. Myös ryhmämuotoisen valmistavan opetuksen oppilas voidaan tarvittaessa merkitä sen perusopetuksen ryhmän wilmaan, johon hän valmistavan opetuksen aikana integroituu.  Tällöin esimerkiksi tuntimerkintöjen antaminen hoituu kaikille oppilaille kerralla.

Tätä varten koulusihteeri voi laittaa valmistavan opetuksen oppilaan samaan arviointikirjaan muiden luokan oppilaiden kanssa. Koska valmistavan opetuksen oppilaalla on eri luokkatyyppi ja opetussuunnitelma kuin muilla luokan oppilailla, näkyy oppilaan nimi MultiPrimuksessa punaisella. Valmistavan opetuksen oppilas siirretään omaan arviointikirjaan, kun hänelle ollaan antamassa valmistavan opetuksen osallistumistodistusta. 

 

Valmistavan opetuksen päättyminen

Valmistavan opetuksen päättyessä oppilas saa osallistumistodistuksen. Koulusihteeri avaa opettajan täytettäväksi arviointikirjan. Tukimateriaalista löytyvät ohjeet arviointikirjojen avaamiseen ja täyttämiseen, todistuksen mallipohja sekä ohjeita Primuksen ja Wilman käyttöön.

Valmistavan opetuksen päätyttyä oppilas siirtyy perusopetuksen oppilaaksi – rehtori ottaa oppilaan  perusopetukseen uudella oppilaaksiottopäätöksellä. Oppilaaksiotto on ensisijaista ja oppilaaksioton perusteena on oma oppilaaksiottoalue. Primukseen tehdään uusi oppilaskortti, johon merkitään myös valmistavan opetuksen aloitus- ja päättymispäivämäärät. Samalla tarkistetaan, että pedagogiset asiakirjat ovat siirtyneet vanhalta kortilta uudelle, tuki-välilehdelle.

Ryhmämuotoisessa valmistavassa opetuksessa ollut oppilas siirtyy omaan lähikouluun. Oppilaan huoltaja voi myös hakea koulupaikkaa toissijaisen oppilaaksioton kautta siitä koulusta, jossa ryhmämuotoinen valmistava opetus on käyty.

Siirtyminen perusopetukseen voi tapahtua jo ennen kuin vuosi valmistavaa opetusta tulee täyteen, mikäli oppilaan suomen kielen taitotaso saavuttaa valmistavan opetuksen tavoitteen ja oppilas pystyy seuraamaan suomenkielistä opetusta.