background

Opetuksen tavoitteet

Oppilaan oppimisen tavoitteet ja arviointi perustuvat perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmaan, jonka liitteenä on myös kehittyvän kielitaidon asteikko. Rinnalla voidaan käyttää soveltuvin osin perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Tälle sivulle on kuvattu valmistavan opetuksen opetussuunnitelma pähkinänkuoressa. Voit ladata tiivistelmän valmistavan opetuksen opsista myös täältä.

Kunkin oppilaan opetuksen tavoitteet määritellään tarkemmin oppilaan omassa opinto-ohjelmassa. Tavoitteiden määrittelyn lähtökohtana ovat oppilaan suomen kielen taito sekä oppilaan aikaisempi koulunkäyntihistoria.


Opetuksen tavoitteet

 • Antaa oppilaalle kielelliset ja muut koulunkäyntiin liittyvät valmiudet perusopetukseen siirtymistä varten
 • Edistää oppilaiden tasapainoista kehitystä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan
 • Tukea ja edistää oppilaiden oman äidinkielen hallintaa ja oman kulttuurin tuntemusta

Oppiaineet

Suomen kieli ja kirjallisuus

Opetuksen pääpaino on suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opinnoissa. Tavoitteena on saavuttaa kehittyvä alkeiskielitaito (OPS liite 1).

 • Oppilas selviää useimmin toistuvista rajatuista arkisista kielenkäyttötilanteista.
 • Oppilas osaa nimetä tuttuja asioita, tunnistaa puhutusta ja kirjoitetusta kielestä tuttuja sanoja ja ilmauksia.
 • Oppilas ymmärtää hitaasta ja tarvittaessa toistetusta puheesta lyhyet ohjeet ja tutut aiheet.
 • Oppilas ymmärtää opetuspuheesta ja oppikirjatekstistä kuvien ja selvästi osoitettujen ydinsanojen avulla aiheen.
 • Oppilas uusien asioiden omaksuminen vaatii omankielistä tukea.
 • Oppilas tarvitsee paljon havainnollistamista ja kuvatukea sekä selkeää ja hidasta puhetta, toistoa ja kääntämistä.
 • Oppilas kirjoittaa tuttuja sanoja ja lyhyitä lauseita.
 • Oppilas tarvitsee runsaasti malleja ja tukea sekä annettua sanastoa tuottaakseen lyhyen suullisen tai kirjallisen tekstin.

Oppilaan oma äidinkieli

Oppilaat voivat osallistua perusopetusta täydentävään oman äidinkielen opetukseen mahdollisuuksien mukaan.

Muut kielet

Oppilaan kielelliset valmiudet ratkaisevat, missä määrin hänen omaan opinto-ohjelmaansa voidaan sisällyttää vieraiden kielten opiskelua perusopetukseen valmistavan opetuksen aikana.

Muut oppiaineet

Muiden oppiaineiden opetuksen lähtökohtana on oppilaan osaaminen. Opetuksen tavoitteena on tukea tulevaa perusopetukseen siirtymistä tutustuttamalla oppiaineen keskeisiin käsitteisiin, työtapoihin ja välineisiin. Oppilaan opinto-ohjelmaan voi myös kuulua perusopetuksen oppimäärän mukaisia eri oppiaineiden opintoja.


Arviointi ja todistukset

Valmistavasta opetuksesta ei anneta numeerista arviointia. Arvioinnin avulla perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaalle annetaan kuva myös perusopetuksen vaatimuksista. Valmistavan opetuksen vuoden päätteeksi oppilas saa osallistumistodistuksen. Perusopetukseen siirryttäessä oppilaalle tehdään oppimissuunnitelma yleiseen tukeen vähintään vuodeksi.

Osallistumistodistus

 • Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen yhteistä perusopetukseen valmistavan opetuksen todistuspohja
 • Perusopetukseen valmistavan opetuksen laajuus, opiskellut oppiaineet, niiden laajuus ja opetuksen sisältö
 • Annetaan, vaikka kielitaito ei vastaisi kehittyvää alkeiskielitaitoa
 • Annetaan, vaikka oppilaalle annettaisi myös yleisopetuksen todistus

Lue lisää aiheesta valmistavan opetuksen uusi todistus tai lataa mallipohja sekä ohjeita Primuksen ja Wilman käyttöön.


Pedagogiset asiakirjat

Jokaiselle perusopetukseen valmistavaan opetukseen tulevalle oppilaalle laaditaan oma opinto-ohjelma Wilmaan kolmen kuukauden kuluttua valmistavan opetuksen alkamisesta. Siihen kirjataan:

 • oppilaan lähtötaso, kuten koulunkäyntihistoria, kielitaito ja oppilaan vahvuudet,
 • oppilaan henkilökohtaiset tavoitteet, joita tarkistetaan säännöllisin väliajoin,
 • opiskeltavat oppiaineet, tuntimäärät ja sisällöt sekä
 • ohjauksen järjestäminen ja mahdolliset tukitoimet.

Tiedonkulun takaamiseksi esiopetuksen valmistavasta opetuksesta tulevista oppilaista järjestetään esiopetuksen kanssa siirtopalaveri, jossa käsitellään muun muassa lapselle esiopetuksessa tehtyä opinto-ohjelmaa.

Kun valmistavan opetuksen vuosi päättyy, jokaiselle perusopetukseen siirtyvälle oppilaalle laaditaan (yleisen tuen) oppimissuunnitelma Wilmaan vähintään vuodeksi. Luokanopettaja vastaa sen tekemisestä. Mikäli oppilaan taidot eivät perusopetukseen valmistavan opetuksen jälkeen riitä perusopetuksessa opiskeluun, tulee oppilaan oppimissuunnitelmassa kiinnittää erityistä huomiota riittävään ja oikea-aikaiseen tukeen.