background

Opetuksen järjestäminen

Valmistavan opetuksen oppija aloittaa omaa ikätasoaan vastaavassa ryhmässä.

Esi- ja alkuopetusikäisten valmistava opetus järjestetään Helsingissä kotiosoitteen mukaisen oppilaaksiottoalueen esiopetusryhmässä tai lähikoulussa. Rehtori voi päätöksellään ottaa kouluunsa vanhemmankin oppilaan valmistavaan opetukseen inklusiivisesti, kun se on oppilaan edun mukaista. Mutta pääsääntöisesti 9-16 -vuotiaiden oppilaiden valmistava opetus järjestetään tiettyihin kouluihin sijoittuvissa valmistavan opetuksen ryhmissä.

Valmistava opetus on tarkoitettu lapsille ja nuorille, joiden suomen kielen taito ei riitä esi- tai perusopetuksen opetussuunnitelman mukaiseen opiskelemiseen. Oppijan kielitaitoa arvioidaan Kehittyvän kielitaidon asteikon avulla. Jos oppijan kielitaito jää alle kehittyvän alkeiskielitaidon tason (A1), niin hänelle tarjotaan valmistavaa opetusta. Kehittyvän kielitaidon asteikko on kuvaus kielitaidon kehittymisen eri vaiheista.

 

Inklusiivisesti annettavan valmistavan opetuksen perusperiaatteet

 1. Opinpolku alkaa omalta lähialueelta
  Valmistavan opetuksen oppilas aloittaa suomalaisen opinpolkunsa omassa lähialueen päiväkodissa tai koulussa, oman ikäryhmänsä kanssa. Valmistavan opetuksen päätyttyä oppilas jatkaa koulunkäyntiä perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan samassa ryhmässä ilman ylimääräistä siirtymää.
 2. Tuki tuodaan oppijan luokse
  Opetuksen tavoitteet ja arviointi perustuvat valmistavan opetuksen opetussuunnitelmaan. Rinnalla voidaan käyttää soveltuvin osin esi- tai perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Oppijan valmistavan opetuksen vuoden tavoitteet ja tuki suunnitellaan oppijan yksilöllisiä tarpeita ja taitoja huomioiden. Päiväkoti tai koulu järjestää valmistavan opetuksen oppijan tarvitseman tuen  ja varmistaa, että suunnitelmallinen suomen kielen kehittymisen tuki ja seuranta toteutuu.
 3. Kaikki lapset ovat meidän lapsia
  Vasta maahan muuttanut lapsi tulee heti osaksi oman lähipäiväkotinsa tai koulunsa yhteisöä. Koko yhteisö työskentelee yhdessä oppijan opetuksen ja tuen toteuttamiseksi. Myös muut oppijat ja kodit ovat tärkeä osa tätä yhteisöä.
 4. Kielitietoinen päiväkoti/koulu on kaikkien päiväkoti/koulu
  Kielitietoisuus on kaikkien yhteinen asia. Kielitietoinen opetus tukee kaikkien lasten oppimista. Yhteisössä tunnistetaan kielen keskeinen merkitys oppimisessa ja vuorovaikutuksessa, identiteetin rakentajana ja yhteisöön kiinnittymisessä. Jokainen opettaja on kielellinen malli ja opettamiensa sisältöjen kielen opettaja. Yhteisön monikielisyys näkyy arjessa. Lasten monikielisyyden kehittymistä ja käyttämistä oppimisen ja ajattelun kielenä tuetaan.